Үндэсний Дата Төв | Where Information lives...

Кибер түргэн тусламжийн баг

Харилцагч байгууллагуудын мэдээллийн халдашгүй, бүрэн бүтэн, хүртээмжтэй байдалд учирсан аюул заналыг илрүүлэх, арилгах, хэвийн байдалд оруулах, мэдээлэх болон тайлагнах.

Үндэсний дата төвийн Кибер түргэн тусламжийн баг нь тус төвөөр үйлчлүүлэгч байгууллагуудын онлайн үйлчилгээний хэвийн ажиллагаа, найдвартай байдалд учирсан халдлага, зөрчлийн талаарх мэдээллийг хүлээн авах, халдлагыг шийдвэрлэх, хариу мэдэгдэх, заавар зөвлөгөө өгөх зэрэг холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах юм.

Харилцагч байгууллагуудын мэдээллийн халдашгүй, бүрэн бүтэн, хүртээмжтэй байдалд учирсан аюул заналыг илрүүлэх, арилгах, хэвийн байдалд оруулах, мэдээлэх болон тайлагнах зэрэг шат дараалсан арга хэмжээ, зохицуулалтыг хийнэ. Уг үйлчилгээний хөгжүүлэлт, идэвхжүүлэлтийг 2018 онд дараах байдлаар гүйцэтгэнэ.

DCERT - Кибер түргэн тусламжийн багийн хүрээнд :