National Data Center | Where Information lives...

THE MEETING AND DAY “MNSEC 2017” WAS ORGANIZED

The meeting and day “MNSEC 2017” that provides the opportunity to exchange the information

details

Мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого

Мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого

details

МУ -ын мэдээллийн аюулгүй байдлын эрх зүйн зохицуулалт

МУ -ын мэдээллийн аюулгүй байдлын эрх зүйн зохицуулалт

details

Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль

Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль

details

ЗГ -руу чиглэсэн халдлагуудын олон улсын болон монголын жишээ

ЗГ -руу чиглэсэн халдлагуудын олон улсын болон монголын жишээ

details

Төрийн байгууллагын цахим шуудан, цахим хуудасны аюулгүй байдал

Төрийн байгууллагын цахим шуудан, цахим хуудасны аюулгүй байдал

details

Цахим аюулгүй байдлын мэдээлэл удирдлагын төв

Цахим аюулгүй байдлын мэдээлэл удирдлагын төв

details

Кибер аюулгүй байдлыг хангах талаар улс орнуудын хамтын ажиллагааны чиг хандлага

Кибер аюулгүй байдлыг хангах талаар улс орнуудын хамтын ажиллагааны чиг хандлага

details

CSOC -н үйл ажиллагаа

CSOC -н үйл ажиллагаа

details