Үндэсний Дата Төв | Where Information lives...
Төрийн байгууллагын

GOV.MN домэйн нэр

Төрийн албан хаагч бүрт албаны цахим шуудан ...

Төрийн байгуулагын домэйн нэр, цахим шуудан

GOV.MN домэйн нэр олгох

Манай төв нь төрийн байгууллагуудын цахим хуудсыг өөрийн сервер дээр байршуулан, "GOV.MN" домэйн нэр, цахим шуудангийн үйлчилгээ үзүүлж байна.

Домэйн нэр олголт


Монгол Улсад төрийн байгууллагын "GOV.MN" домэйн нэр олгох үйлчилгээг “Үндэсний дата төв” УТҮГ хариуцдаг бол, ".mn" домэйн нэрийг олгох эрхийг "Датаком" ХХК, боловсролын байгууллагуудад зориулсан "edu.mn" домэйн нэрийг "Эрдэмнэт" сүлжээний төв тус тус хариуцан олгож байна. Байгууллагад ашиглах домэйн нэрийг дараах түвшингүүдэд ангилах бөгөөд тус төвөөс 2, 3, 4-р түвшний домэйн нэрийг олгоно.

I түвшин

Олон улсын ICANN байгууллагаас Монгол улсад оноосон дээд түвшний домэйн нэр /.mn/

II түвшин

Төрийн захиргааны байгууллагуудад оноосон дээд домэйн нэр /.gov.mn/

III түвшин

Төрийн захиргааны байгууллагуудын эзэмших домэйн нэр /police.gov.mn/

IV түвшин

Нэгж харьяа байгууллагуудад оноосон дэд домэйн нэр /ub.police.gov.mn/

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ШАТ ДАРААЛАЛ:

БҮРТГЭЛТЭЙ Э-МЭЙЛ ХАЯГ ШИНЭЧЛЭХ