Үндэсний Дата Төв | Where Information lives...

ESIGN /Нийтийн түлхүүрийн дэд бүтэц/

Төрийн гэрчилгээжүүлэх байгууллагын чиг үүргийн хүрээнд төрийн байгууллагуудад цахим гарын үсэг олгох үйлчилгээ

Монгол Улсын Засгийн Газраас цахим засгийг хөгжүүлэх хүрээнд хийгдэж буй ажлуудын үндсэн суурь болох ажлуудыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд тэдгээрийн нэг болох төрийн гэрчилгээжүүлэх байгууллагын чиг үүргийн хүрээнд төрийн байгууллагуудад цахим гарын үсэг олгох өөрийн дэд бүтэц, системийг бий болгож, www.esign.gov.mn цахим порталыг хөгжүүлэн ажиллаж байна. Төрийн албан хаагчдад тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгох ажлын хүрээнд 2017 оны 11 дүгээр сарын байдлаар Нийслэлийн хэмжээнд нийт 564 тоон гарын үсгийг олгоод байна.

Уг үйлчилгээний хөгжүүлэлт, идэвхжүүлэлтийг 2018 онд дараах байдлаар гүйцэтгэнэ.

ESIGN - Нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийн хүрээнд: