Үндэсний Дата Төв | Where Information lives...

Монголын интернетийн харилцан холболтын үйлчилгээ

Интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудыг МИХХ -ын төхөөрөмжид холбох үйлчилгээ.

Монголын интернэтийн харилцан холболтын төхөөрөмж болох “Cisco NEXUS 7010” свитч “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨК –ний байранд байрлаж, интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагууд 1G, 10G болон “1000BASE-T” гэсэн сонголтоор Монголын интернэтийн харилцан холболтын төхөөрөмжид холбогдож байна. 2017 оны 11 дүгээр сарын байдлаар нийт 33 байгууллага Монголын интернэтийн харилцан холболтын төхөөрөмжид холбогдсон байна. Үүнээс 14 байгууллага нь 10Gbps, 18 байгууллага нь 1000Mbps холболтоор холбогдсон байна.

Уг үйлчилгээний хөгжүүлэлт, идэвхжүүлэлтийг 2018 онд дараах байдлаар гүйцэтгэнэ.   МИХХ – ын хүрээнд:

 Монголын интернэтийн харилцан холболтын үйлчилгээний хүрээнд үүсэх аливаа харилцааг зохицуулах зорилгоор гэрээжүүлэх, журмын хүрээнд үйлчилгээг үзүүлэх,