Үндэсний Дата Төв | Where Information lives...

where information lives...

Бидний тухай

Танилцуулга

Үндэсний Дата Төв нь Монгол Улсад цахим засаглалыг хөгжүүлэх, Цахим монгол, Бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох, Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газрын 2009 оны 06 дугаар сарын 24 –ний өдрийн 183 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан Монгол Улсын үндэсний цахим мэдээллийн хадгалалт, хамгаалалт, боловсруулалтын үйлчилгээ эрхлэх үндсэн үүрэг бүхий улсын төсөвт үйлдвэрийн газар юм.

эрхэм зорилго

Монгол Улсын Төрийн мэдээллийн нэгдсэн санг бий болгож, цахим мэдээллийн нэгдмэл, шуурхай, хүртээмжтэй байдлыг хангасан үндэсний хэмжээний төв байгууллага болж төлөвшинө.

Зорилго, зорилт


Монгол улсын үндэсний цахим мэдээллийн

  1. Хадгалалт, хамгаалалт

  • Боловсруулалт

  • Хөгжүүлэлт

Цахим засаглал хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах

  1. Дэд бүтцийг үүсгэх

  2. Түүний хэвийн ажиллагааг хангах

  3. Шуурхай үйлчилгээ үзүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.


Байгууллагын Чиг үүрэг

Тус төв нь эрхлэх үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийн хүрээнд дараах арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.