Үндэсний Дата Төв | Where Information lives...

“Үндэсний дата төв” УТҮГ-с үйлчилгээ авч буй хэрэглэгчид дараах зааврын дагуу төлбөр төлнө



Төрийн байгууллагаас бусад хүн, хуулийн этгээд нь Төрийн мэдээлэл солилцооны систем болон Танилт нэвтрэлтийн систем хэрэглэгчид billing.datacenter.gov.mn цахим хуудсаар нэвтэрч өөрийн байгууллагын төлбөрийн мэдээлэл, нэхэмжлэхийг харах боломжтой.


Хэрэглэгч та үйлчилгээний төлбөрийг тухайн сарын 20-ны өдрийн дотор төлөөгүй бол үйлчилгээ хаагдахыг анхаарна уу.


Зогсуур түрээс үйлчилгээний төлбөрийг customer.datacenter.gov.mn цахим хуудсанд нэвтэрч төлбөрийн задаргааг харах боломжтой.